ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LINO B.V. EN/OF LINO GMBH

 

Artikel 1. Definities

Acceptatie: Aanvaarding door Afnemer van de afgeleverde producten c.q. verrichte diensten.

Aflevering: De feitelijke overdracht van een product door Lino aan Afnemer.

Afnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die enigerlei overeenkomst sluit met Lino betreffende de koop en levering van producten en/of het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden.

Lino: de in Nederland gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Lino Droogbloemen B.V.” en/of de in Duitsland gevestigde vennootschap “Lino Trockenblumen GmbH” .

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Lino en Afnemer worden gesloten, alsmede op alle offertes van Lino.

2.2. Op eigen handelsvoorwaarden, dan wel afwijkende of aanvullende bedingen kan door Afnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Lino zijn aanvaard. Eventueel door de Afnemer gehanteerde (algemene) voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Partijen verklaren deze Algemene Voorwaarden van toepassing op reeds eerder tussen hen gesloten, c.q. nog te sluiten overeenkomsten.

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle offertes door of namens Lino gedaan zijn vrijblijvend.

3.2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Lino ofwel namens Lino gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden Lino slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd of daaraan door haar daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven.

3.3. Alle gegevens in folders, ander reclamemateriaal van Lino en alle andere door haar gehanteerde materialen zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. Lino staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze gegevens. Aan voorgedrukte productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend door Afnemer.

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke al dan niet overheidswege worden opgelegd. Verhogingen in heffingen, belastingen en wisselkoersen zullen één op één aan Afnemer worden doorberekend.

4.2. Alle prijzen zijn overeengekomen onder het voorbehoud zijdens Lino dat zij steeds gerechtigd zal zijn deze te verhogen indien en voor zover zij wordt geconfronteerd met tussentijdse prijsverhogingen door haar leveranciers of anderszins. Afnemer verklaart zich op voorhand met deze prijsverhogingen akkoord.

4.3. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief kosten van verpakking, emballage, vervoer, verzekeringen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4. Afnemer is gehouden de hem toegezonden facturen te betalen binnen de daarop vermelde betalingstermijn. Indien op de facturen geen betalingstermijn wordt vermeld, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Alle vorderingen van Lino dienen steeds te worden voldaan zonder dat Afnemer een beroep toekomt op verrekening, opschorting of aftrek uit hoofde waarvan dan ook.

4.5. Alle betalingen dienen te worden gedaan in de op de facturen vermelde valuta onder gebruikmaking van het door Lino op de factuur danwel anderszins aangewezen bankrekeningnummer. Tenzij anders overeengekomen, zijn kosten in verband met de betaling voor rekening van Afnemer.

4.6. Alle betalingstermijnen volgend uit facturen van Lino gelden steeds als fatale termijnen. Indien Afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is hij, zonder dat daartoe een afzonderlijke ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, in verzuim, en is hij over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, te berekenen vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand.

4.7. Indien Afnemer zijn verplichtingen, voor zover nodig na ingebrekestelling, jegens Lino niet nakomt, en Lino zich genoodzaakt ziet in verband hiermee gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te maken, komen deze steeds integraal voor rekening van Afnemer. Onder voornoemde kosten dienen mede te worden begrepen (maar daartoe niet beperkt) alle door Lino gemaakte en te maken kosten voor inschakeling van rechtsbijstand (advocaatkosten daaronder begrepen), te betalen griffierechten en deurwaarderskosten en alle overige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Betreft Afnemer een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00.

4.8. Lino zal steeds gerechtigd zijn voor aflevering gehele of gedeeltelijke betaling van de terzake overeengekomen prijzen te verlangen, tenzij anders overeengekomen.

4.9. Iedere vordering van Lino op Afnemer, zal ongeacht de vraag of te dien aanzien betalingsafspraken zijn gemaakt, steeds onmiddellijk en voor het volledige bedrag opeisbaar zijn indien Afnemer ex artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht in verzuim te zijn gekomen.

Artikel 5. Levering

5.1. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.

5.2. Behoudens indien tussen partijen een andere plaats van aflevering is overeengekomen, vindt deze plaats bij het magazijn van Lino.

5.3. Indien aflevering geschiedt op een andere plaats dan de in artikel 5.2 bedoelde, komen eventuele transport-, emballage-, verzekerings- en verpakkingskosten voor rekening van Afnemer.

5.4. Na aflevering draagt Afnemer alle risico’s voor verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.

5.5. Alle door Lino opgegeven of met Afnemer overeengekomen (leverings-) termijnen zijn indicatief en kunnen nimmer als fatale termijn gelden (zulks met uitzondering van de betalingstermijnen zoals bedoeld in artikel 4.6 van deze Algemene Voorwaarden). Overschrijding van (leverings-)termijnen geeft geen recht voor de Afnemer op schadevergoeding of ontbinding van enige door Afnemer met Lino gesloten overeenkomst. Ook geeft overschrijding van (leverings-)termijnen geen recht voor de Afnemer tot het op Lino verhalen van schade en kosten die verband houden met of het gevolg zijn van door Afnemer elders ingekochte producten in het kader van een dekkingskoop of anderszins. Besluit Afnemer om, vanwege overschrijding van (levering-)termijnen elders producten in te kopen welke zij eerder bij Lino heeft ingekocht, dan doet Afnemer dat geheel voor eigen rekening en risico.

5.6. Lino is gerechtigd door haar gesloten overeenkomsten in gedeelten uit te voeren. Alsdan zal iedere prestatie als een afzonderlijke worden beschouwd en als zodanig worden gefactureerd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Alle aan Afnemer afgeleverde zaken blijven eigendom van Lino totdat alle uit hoofde van enige tussen partijen gesloten of nog te sluiten overeenkomst door Afnemer aan Lino verschuldigde bedragen inclusief rente, kosten, boetes en eventuele schadevergoedingen zijn voldaan.

6.2. Zolang door Lino afgeleverde zaken niet in eigendom zijn overgegaan op Afnemer, is Afnemer slechts houder daarvan en is hij niet gerechtigd deze te vervreemden, te verpanden, te verhuren, aan derden in gebruik af te geven, of op enigerlei andere wijze te bezwaren.

6.3 Afnemer is gehouden de in artikel 6.2 bedoelde zaken onder zich te houden, te markeren als eigendom van Lino en deugdelijk verzekerd te houden tegen schade in welke vorm dan ook. Eventuele schade aan deze zaken of ontstaan door deze zaken is steeds voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 7. Overmacht

Lino is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij hiertoe door overmacht van blijvende of tijdelijke aard niet in staat is. Onder overmacht wordt onder meer, maar daartoe niet beperkt, begrepen: werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen zoals in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Lino en/of haar leveranciers alsmede toerekenbare tekortkoming door haar leveranciers waardoor Lino haar verplichtingen jegens Afnemer niet, niet volledig of niet meer, kan nakomen.

Artikel 8. Onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1. Afnemer is verplicht het geleverde, c.q. de verpakking direct na aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen. Klachten over tekorten of beschadigingen aan het geleverde, welke bij (af)levering zichtbaar zijn, dient de Afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.

8.2. Klachten over kwaliteit of hoeveelheid, danwel andere afwijkingen en/of beschadigingen dient Afnemer binnen 7 werkdagen na ontvangst schriftelijk – per email, post of telefax – gedetailleerd aan Lino kenbaar te maken. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn, wanneer Afnemer de geleverde zaken heeft verwerkt of aan derden heeft door geleverd of gedaan na genoemde termijn, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kon worden geconstateerd, onverminderd de verplichting om alsdan tijdig en op de juiste wijze te reclameren.

8.3. Retourzending van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lino, onder door haar te stellen voorwaarden. Alle kosten verband houdende met een retourzending komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lino is iedere aansprakelijkheid van Lino voor schade op grond van de tussen Lino en de Afnemer gesloten overeenkomst, offerte(s) van Lino, deze Algemene Voorwaarden en alle overige documenten die met één en ander verband houden en/of daarop gebaseerd zijn beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Lino in een voorkomend geval uitkeert. Keert de verzekeraar van Lino, om wat voor reden dan ook, niets uit, dan is iedere aansprakelijkheid van Lino voor elke vorm van schade uitgesloten, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lino.

9.2. Onder “schade” zoals bedoeld in artikel 9.1 van dit artikel dient te worden verstaan: directe schade aan de door Lino afgeleverde zaken op basis van een tussen Lino en de Afnemer gesloten overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van Lino voor schade die niet valt onder het in dit artikel 9.2 gedefinieerde schadebegrip is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lino.

9.3. In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 is iedere aansprakelijkheid van Lino voor schade die het gevolg is van de aanwezigheid van schimmel en/of (on)gedierte en/of andersoortige dieren en/of organismen (van welke aard en in welke omvang dan ook) in leveringen van Lino aan of ten behoeve van de Afnemer steeds volledig uitgesloten, behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lino.

9.4. Afnemer vrijwaart Lino hierbij volledig voor iedere aanspraak van derden op schadevergoeding (boetes, al dan niet opgelegd door een overheidsinstantie of enige aan de overheid gerelateerde partij, daaronder begrepen) en tot betaling en iedere overige aanspraak van derden indien en voor zover deze aanspraken verband houden met de tussen Lino en de Afnemer gesloten overeenkomst, offerte(s) van Lino, deze Algemene Voorwaarden en al hetgeen met één en ander verband houdt, alsook indien voornoemde aanspraken gebaseerd zijn op de wet en/of op enige andere rechtsgrond.

9.5. Onder ‘opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lino’ dient in het kader van deze Algemene Voorwaarden te worden verstaan: opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lino, van haar organen of van de met de leiding van haar onderneming belaste personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen.

9.6. Ingeval van onrechtmatig handelen zijdens Lino of diens hulppersonen, is Lino slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. Ook in dergelijke schadegevallen is de aansprakelijkheid beperkt zoals vermeld in artikel 9.1.

Artikel 10.

10.1. Afnemer verbindt zich jegens Lino om bij de daarvoor in aanmerking komende producten die door Lino worden geleverd, aan de afnemers van Afnemer in een voor hen begrijpelijke taal te vermelden dat de producten van Lino niet voor consumptie geschikt zijn, maar slechts voor decoratieve doeleinden gebruikt mogen worden.

10.2. Afnemer verbindt zich jegens Lino om de producten die door Lino worden geleverd, waarbij Lino een bijsluiter zal voegen, niet aan derden te leveren zonder dat deze bijsluiter of een bijsluiter met een soortgelijke strekking, is bijgevoegd in een voor deze derden begrijpelijke taal. Deze verplichting geldt ook bij een eventuele herverpakking van de door Lino geleverde producten.

10.3. Afnemer verbindt zich tevens te bewerkstelligen dat de verplichtingen, zoals vermeld onder artikel 10.1 en 10.2. eveneens aan alle opvolgende afnemers in de keten opgelegd worden.

Artikel 11.

Afnemer zal worden geacht in verzuim te zijn indien: a. Afnemer enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt; b. Afnemer aan Lino goede gronden geeft om aan te nemen dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de met hem gesloten overeenkomst niet of niet tijdig zal nakomen en hij ondanks schriftelijke aanmaning met opgave van de gronden waarop de gevreesde niet-nakoming stoelt, zich niet binnen redelijke termijn bereid verklaart zijn verplichtingen na te komen en zonodig zekerheid te stellen, Afnemer (al dan niet op eigen verzoek) in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, het beheer over zijn vermogen verliest of diens vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen; c. Afnemer zijn onderneming staakt, een besluit tot ontbinding neemt, zijn onderneming in een op te richten vennootschap inbrengt of, indien hij een natuurlijk persoon is, komt te overlijden.

Artikel 12. Slotartikel

12.1. Afnemer is, behoudens schriftelijke toestemming van Lino, niet gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeien, aan een derde over te dragen en/of deze rechten te bezwaren. Dit beding strekt ertoe om overdracht van rechten van de Afnemer en ook verpanding van rechten van de Afnemer uit hoofde van een tussen de Afnemer en Lino gesloten overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lino, uit te sluiten (een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW). Dit beding heeft derhalve goederenrechtelijke werking.

12.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en vervolgens vertaald in andere talen. In het geval van verschillen tussen de verschillende versies (of hun interpretaties), prevaleert de Nederlandse tekst.

12.3. Op elke overeenkomst tussen Lino en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn van toepassing uitgesloten. 12.4. Alle uit de overeenkomst met inbegrip van onderhavige Algemene Voorwaarden voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen, zullen worden berecht door de gewone civiele van de Rechtbank Rotterdam, tenzij Lino de voorkeur geeft aan de rechter van de domicilie van Afnemer.